кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

          

Інформація про наукові гуртки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи працюють студентські наукові товариства, які сприяють залученню студентів до кафедральної науково-дослідної теми:

 • Науковий студентський гурток «Hotel Operations»
 • Проблемна група «Енергозбереження в закладах готельно-ресторанного господарства»
 • Проблемна група «Сучасний етикет»
 • Науковий студентський гурток «Ресторанний кейтеринг»
 • Науковий студентський гурток «Сомельє в ресторанному бізнесі»
 • Студентський гурток «Наукові дослідження в готельно-ресторанному бізнесі»

Плани та звіти роботи науково-дослідних гуртків

Збірники тез доповідей студентів

 1. Збірник матеріалів ІХ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції «Наука і молодь у ХХІ сторіччі»  (м. Полтава, 30 листопада 2023 року) https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/nauka-i-molod_2023.pdf
 2. Збірник матеріалів XLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.) http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027
 3. Збірник наукових статей магістрів 2022 рік 
 4. Збірник матеріалів ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» : (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11503 
 5. Збірник наукових статей магістрів 2021 рік 
 6. Збірник матеріалів XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (м. Полтава, 07–08 квітня 2020 р.)    http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12415
 7. Збірник наукових статей магістрів 2020 рік

Аналіз публікацій здобувачів ОП "Готельно-ресторанна справа" за 2022-2023 та 2023 - 2024 н.р.

 


Проблемна група «Енергозбереження у закладах готельно- ресторанного господарства»  (керівник – доц. Володько О.В)

Жорстка конкуренція на ринку готельних послуг, сучасний рівень і масштаби споживання матеріальних та енергетичних ресурсів, зростання рівня невизначеності, енергетичної імпортозалежності і ризиковості економіки нашої країни спонукають готельні підприємства розробляти нові стратегії своєї діяльності, пов’язані з питаннями енергозбереження та впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій.
 
Наукова робота проблемної групи «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства»скординована за напрямками:

 • Шляхи енергозбереження та перспективні розробки енегоефективних технологій у готелях;
 • Шляхи енергозбереження та енегоефективні технології у закладах ресторанного господарства;
 • Перспективи розвитку концепції «екологічного готелю», яка включає поєднання заходів, направлених на збільшення енергоефективності об’єктів готельного господарства, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище, збереження природного ландшафту тощо.
 • Визначення заходів щодо ресурсозбереження у засобах розміщення.
 • Розробка концептуальної моделі процесу формування іноваційного розвитку готельних підприємств на основі енергоефективних та ресурсоефективних технологій та практичних рекомендацій щодо впровадження цих технологій у  засоби розміщення Полтавського регіону.

Студентський гурток «Наукові дослідження в готельно-ресторанному бізнесі» (керівник – старший викладач, к. е. н. Кирніс Н. І.)

Наукова діяльність є однією із головних складових навчального процесу  будь-якого закладу вищої освіти. І потреба у правильній організації наукової діяльності здобувачів вищої освіти має велике значення впродовж усього навчання.

Основними цілями роботи студентського гуртка є: формування у здобувачів вищої освіти інтересу й потреби до наукової творчості у сфері готельно-ресторанного бізнесу; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Наукова робота гуртка скоординована за такими напрямками:

 • Огляд методів дослідження, які застосовуються в готельно-ресторанному бізнесі.
 • Характеристика глобальних та  місцевих проблем готельно-ресторанного бізнесу України та зарубіжжя.
 •  Методи пошуку інформації.
 • Ознайомлення з методами обробки інформації.
 • Характеристика видів наукових праць, їх структура та оформлення.

 

Проблемна група «Сучасний етикет» (керівник – ст.викл. Кущ Л.І.)

У сучасному світі підвищений інтерес до питань етикету та секретів гостинності пояснюється переосмисленням самого поняття етикету як найважливішого структурного чинника існування людини в суспільстві. В індустрії гостинності без знань етикету, секретів гостинності, етики спілкування не можна досягти високої продуктивності праці, підвищити культуру обслуговування.

Метою роботи проблемної групи є формування в учасників поваги до культурних традицій, розвиток вміння виражати себе відповідно до ситуації та виховання відповідальності за свої дії, як у професійній, так і в особистій сферах життя.

Направленість занять проблемної групи:

 • поглиблене вивчення питань професійного етикету в готельно-ресторанному бізнесі;
 • формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців підприємств індустрії гостинності;
 • етика ділового спілкування в сфері обслуговування;
 • формування системного мислення та комплексу знань про етикет поведінки персоналу закладів готельного і ресторанного господарства;
 • набуття компетенції з розробки складових етичних норм та правил етикету в обслуговуванні гостей залежно від класифікації закладів індустрії гостинності.

Результатом участі в проблемній групі буде формування впевнених у собі, ввічливих та культурно освічених особистостей, готових до ефективної взаємодії в будь-яких ситуаціях.

 

Гурток «Сомельє в ресторанному бізнесі»
(керівники – ст. викл. Рибакова С.С., доцент Рогова Н. В.)

Гурток  «Сомельє в ресторанному бізнесі» спрямований на формування у студентів базових знань і навичок щодо організації роботи і матеріально-технічного забезпечення барів різних видів, класів та спеціалізації; організації роботи та робочого місця бармена та сомельє; стилів роботи бармена та їх використання в барах певної спеціалізації; оволодіння методами приготування змішаних напоїв, їх сервірування та оформлення; складання барної та винної карт закладу; підбору необхідного обладнання, посуду, інвентарю для приготування змішаних напоїв; організації процесу обслуговування споживачів в барах з урахування правил професійної етики і норм міжнародного сервісу.

Метою  проведення гуртка «Сомельє в ресторанному бізнесі» є надання студентам комплексу спеціальних знань щодо організації роботи та обслуговування споживачів у барах, організації роботи сомельє та обслуговування гостей винами; формування професійних умінь в області технології приготування і подавання напоїв;  формування у студентів бакалаврського рівня знань та вмінь при організації роботи різних барів та обслуговування в них споживачів. Набута студентами обізнаність з програмних питань дисципліни "Барна справа та організація роботи сомельє", у разі їх відповідного працевлаштування, сприятиме підвищенню рівня відповідності класу та спеціалізації затребуваних сучасним споживачем та перспективних закладів ресторанного господарства у нашій країні. 

 


Науковий студентський гурток «Hotel Operations» (керівники – доцент Капліна А.С., ст. викл. Дудник С.О.)

Науковий студентський гурток «Hotel Operations» спрямований на дослідженні та аналізі сучасних аспектів управління та операційної діяльності в готельній сфері. Учасники гуртка займаються вивченням стратегій управління готельним бізнесом, аналізом тенденцій розвитку готельної індустрії, а також вивчають інноваційні підходи до оптимізації готельних операцій.

Напрями досліджень наукового гуртка:

 1. Аналіз інноваційних технологій у готельній справі, таких як системи управління готельними операціями (PMS), використання штучного інтелекту та інтернету речей (IoT) для покращення обслуговування гостей.
 2. Аналіз ефективності управління готельними ресурсами, такими як персонал, матеріально-технічна база та фінансові ресурси.
 3. Дослідження тенденцій ринку готельних послуг та конкурентної ситуації в готельній індустрії.
 4. Вивчення специфіки маркетингу та реклами в готельному бізнесі з метою залучення та утримання споживачів готельних послуг.
 5. Дослідження впливу соціокультурних та економічних чинників на готельну діяльність та стратегії розвитку готельних підприємств.
 6. Аналіз клієнтського задоволення та його вплив на лояльність клієнтів і ефективність готельних операцій.

Ці напрями можуть слугувати основою для наукових досліджень та дискусій в гуртку «Hotel operation» і сприяти розвитку нових знань та підходів у готельній справі.

 

Гурток «Ресторанний кейтеринг»
 (керівники – ст. викл. Рибакова С.С., доцент Рогова Н. В.)

Проведення занять у гуртку «Ресторанний кейтеринг» є: формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з планування заходів з кейтерингу, Зробити перелік послуг, які може надавати ресторан за спеціальними замовленнями (кейтерингова компанія). Охарактеризувати технологію організації повносервісного кейтерингового обслуговування, особливості матеріально-технічного забезпечення кейтерингових послуг. Складати меню при кейтеринговому обслуговуванні. Розуміти послідовність проведення бенкету при кейтеринговому обслуговуванні. Підібрати посуд, меблі та обладнання, які використовуються при організації кейтерингового обслуговування. Охарактеризувати вимоги до вибору території для проведення кейтерингового обслуговування.

Метою проведення гуртку «Ресторанний кейтеринг» є набуття практичних навичок із сучасної організації підприємств харчування, зокрема кейтерингу, тобто виїзне обслуговування. Кейтеринговий бізнес у світі нині за значимістю дорівнює традиційному ресторанному бізнесу, поступово він стає популярним і в Україні. Основними напрямками розвитку кейтерингу є виїзне обслуговування та стаціонарне обслуговування. Ці два напрямки мають свою логістичну специфіку, а їхня подібність пов’язана з необхідністю наявності виробничої бази.

Задачі проведення занять з ресторанного кейтерингу: дати повну характеристику послуг кейтерингу, розуміти сутність кейтерингового обслуговування, класифікацію кейтерингових послуг, технологію (техніку) організації кейтерингового обслуговування, особливості організації кейтерингового обслуговування порівняно з класичним обслуговуванням споживачів. Розуміти у чому полягає різниця між повносервісним кейтеринговим обслуговуванням та кейтеринговим обслуговуванням готовими продуктами.

          

Результати конференцій та вебінарів здобувачів
ОП "Готельно-ресторанна справа"